Hive, first honeycomb products

Vůni rozkvetlé lípy a včelího vosku nese jarní vítr a rozlévá ji po pokoji. Chuť medu utkvěla na jazyku. Měkké světlo proniká skrz stěny složitě stavěné. Při pohledu na pravidelné šestiúhelníky se v pozadí rozezní baritón pracujících dělnic. Takový je Beehive, výsledek práce stovek včel, tisíců let evoluce, prostorová geometrie generovaná pomocí nejsložitějšího počítače světa, přírody.

A spring breeze carries a flavor of abloom linden and spreads it in the room. A taste of honey in the tongue. A soft light pierces intricate walls of wax. When you look at the honeycomb, you can hear the baritone of working bees. That is the Beehive, a result of hundreds of bee´s work, thousands of years of evolution, space geometry generated by the most complicated computer in the world, nature.

Včely jsou jedním z nejdůležitejších živočichů na zemi pro ekosystémy i člověka, přesto jejich počty dramaticky klesají. Důvodů je více, například klimatické změny, monokulturní krajiny, řada pesticidů a další, společným důvodem je ale nedostatek financí v oboru. I přes své vyjmečné vlastnosti, med, propolis, vosk či pyl jsou pouze suroviny a včely jako jejich dodavatelé jsou na nejnižším stupni ekonomického žebříčku. Světla Beehive jsou prvním produktem na světě, který včely vyrábí, což rozšiřuje potenciální příjem včelařům, jejich ekonomický potenciál a udržitelnost odvětví.

Bee is one of the most important animals in the world, both for humans and ecosystems. In spite of that, the numbers are dwindling. There are more reasons for it, climate change, monoculture agriculture, pesticides, but the common reason is low finance in the field. Although honey, propolis, wax, or pollen offers extraordinary properties, it is only a material and bees as their producents are in the lowest rank on the economical ladder. Beehive lights are the world´s first product made by bees. It widens beekeeper's income possibilities and therefore their economic potential and sustainability of the field.

7200CZK + DPH 7800CZK + DPH od května 2021 6400CZK + DPH 6800CZK + DPH 5800CZK + DPH
290€ + VAT 315€ + VAT TBD May 2021 260€ + VAT 275€ + VAT 235€ + VAT

Alespoň 20% ceny je podpora včelaři
At Least 20% of the price supports the beekeepers

Pro včelaře je cena polotovaru voskového modelu 400 + DPH, s elektrotechnickými komponenty 800 + DPH
For Beekeepers is the price of wax model 20 € + VAT, with the electrotechnical parts 35 € + VAT

Ke stažení / Download
Beehive_postcard.pdf
Beehive_3Dfile.3dm
Beehive_press.pdf